Warunki ogólne

Sklep Beauty The Shop spełnia wymogi następujących rozporządzeń:

Dyrektywa 95/46/WE  - stanowi podstawowy punkt odniesienia na poziomie europejskim, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. Rozporządzenie określa ramy prawne, które mają na celu zachowanie równowagi pomiędzy wysokim poziomem ochrony prywatności osób a swobodnym przepływem danych osobowych w Unii Europejskiej (UE). W tym celu dyrektywa ustala ścisłe ograniczenia odnośnie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz wymaga, aby każde państwo członkowskie ustanowiło niezależny organ odpowiedzialny za ochronę takich danych.

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 8 czerwca 2000 roku w sprawie niektórych aspektów prawnych w zakresie usług na rzecz społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu drogą elektroniczną w ramach rynku wewnętrznego („Dyrektywa o handlu  elektronicznym”).

 

Dane rejestrowe właściciela serwisu:

Nazwa firmy: BeautyTheShop Siedziba: Polígono Industrial Juncaril. Calle Albuñol - Parcela 247 - Nave 6. C.P. 18220 Albolote, Granada (Hiszpania). Tel: +49 (0) 1805588683 e-mail:  info@beautytheshop.com. Ponadto domena www.beautytheshop.com również  stanowi część danych rejestrowych.

Dostęp do strony internetowej i jej zawartości jest bezpłatny. Aby uzyskać dostęp do niektórych treści zawartych na stronie, należy się zarejestrować.  Korzystanie z portalu przez użytkownika oznacza pełną akceptację zasad korzystania z serwisu. Treść niniejszego zawiadomienia można ulec zmianie w dowolnym momencie, w związku z czym zalecamy zapoznać się z jego treścią przy każdorazowej wizycie na stronie.

Własność intelektualna i przemysłowa: Prawa własności intelektualnej wynikające ze strony internetowej http://www.beautytheshop.com, jej kod źródłowy, projekt, struktura nawigacji, bazy danych, tekst, fotografie, grafika, obrazy, ikony, technologie, oprogramowanie, odnośniki oraz treści audiowizualne, zwane dalej TREŚCIAMI, stanowią własność BeautyTheShop, której to przysługują wyłączne prawa do ich wykorzystywania w dowolny sposób. W szczególności dotyczy to powielania, dystrybucji, publicznego rozpowszechniania oraz przekształcania. W związku z powyższym użytkownikowi nie udziela się żadnych praw ani licencji do składników opisanych powyżej, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub logotypy stanowią własność BeautyTheShop, z założeniem, że dostęp do portalu nie wiąże się z udzieleniem użytkownikowi prawa do tychże znaków towarowych, nazw handlowych i/lub logotypów.

Firma BeautyTheShop jest dysponentem praw własności przemysłowej dla swoich produktów i usług, w szczególności tych odnoszących się do zarejestrowanego znaku towarowego. Jeśli chodzi o wzmianki odnośnie produktów lub usług innych podmiotów, firma BeautyTheShop respektuje stosowne prawa własności intelektualnej innych podmiotów, nie przypisując sobie żadnych praw ani przyjmując zobowiązań w związku z obecnością takiej wzmianki na stronie internetowej. Odnosi się to również do propagowania, sponsorowania lub rekomendowania produktów przez BeautyTheShop SL, chyba że określono inaczej.

 

Warunki korzystania z portalu

Użytkownik nie będzie korzystać z niniejszej strony internetowej lub usług poprzez nią oferowanych w celu prowadzenia działań niegodnych z obowiązującym prawem, zasadami moralnymi, zasadami porządku publicznego, ani nie będzie doprowadzać do jej przeciążania, uszkodzenia lub wyłączenia sieci, serwerów oraz innych urządzeń komputerowych lub produktów i oprogramowania należącego do BeautyTheShop, bądź innych podmiotów. Użytkownicy nie mogą prowadzić działalności reklamowej, wykorzystywać stronę w celach komercyjnych lub wysyłać wiadomości poprzez podanie nieprawdziwych danych lub ukrywanie informacji o nadawcy wiadomości. Użytkownik może korzystać z niniejszego portalu wyłącznie zgodnie z przepisami prawa oraz w myśl postanowień niniejszego oświadczenia.

Firma BeautyTheShop funkcjonuje jako wyłączny usługodawca na rzecz społeczeństwa informacyjnego i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w związku z treściami, jakie użytkownik umieści na stronie, i które to będą sprzeczne z obowiązującymi warunkami. W takich przypadkach odpowiedzialność ponosi użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z portalu internetowego zgodnie z warunkami ustanowionymi przez BeautyTheShop

 

Treści

Użytkownik powinien korzystać z niniejszego portalu zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego oświadczenia oraz wszelkimi przepisami, które mogą mieć zastosowanie. BeautyTheShop nie jest w stanie zagwarantować legalności, rzetelności i przydatności treści umieszczonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu  www.beautytheshop.com. Użytkownik nie będzie powielać, kopiować, rozprowadzać, udostępniać, rozpowszechniać publicznie, przekształcać ani wprowadzać zmian w treściach w inny sposób, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo lub za wyraźną zgodą BeautyTheShop, lub dowolnego podmiotu dysponującego prawami własności w celu ich wykorzystania.

Przeglądanie, drukowanie oraz częściowe pobieranie treści zawartych na stronie internetowej  dozwolone jest tylko i wyłącznie na następujących warunkach:

  1. a) jest to zgodne z założeniami strony
  2. b) uzyskane w ten sposób informacje przeznaczone są do wyłącznego użytku osobistego i prywatnego
  3. c) żadne treści zawarte na stronie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane
  4. d) wykresy, ikony lub obrazy dostępne na stronie internetowej nie będą wykorzystywane, kopiowane lub rozpowszechniane osobno od załączonego tekstu i obrazów.

 

Nawigacja i bezpieczeństwo

BeautyTheShop nie gwarantuje, że strona internetowa będzie funkcjonować nieprzerwanie i bez błędów odnośnie dostępu do strony internetowej lub jej zawartości, ani nie zapewnia, że strona będzie aktualizowana. BeautyTheShop przeprowadzi wszelkie czynności niezbędne do wyeliminowania błędów, przywrócenia połączenia oraz aktualizację treści  niezwłocznie po odnotowaniu błędów, braku połączenia lub nieaktualnej treści, chyba że zajdą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające takie działanie.

Za dostęp do strony internetowej, jak i wykorzystanie informacji w sposób niedozwolony wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik. BeautyTheShop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, straty lub szkody powstałe w wyniku dostępu do strony lub wykorzystania jej w taki sposób.

Ponadto firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy dotyczące bezpieczeństwa, ani szkody zaistniałe w systemie komputerowym użytkownika (dot. sprzętu i oprogramowania), lub plików bądź dokumentów na nim zapisanych, jeśli nastąpi to w następstwie poniższych sytuacji:

  1. a) obecność wirusa w komputerze użytkownika, który wykorzystuje się do łączenia z portalem oraz odczytywania treści zawartej na stronie
  2. b) nieprawidłowo funkcjonująca przeglądarka internetowa
  3. c) korzystanie z nieaktualnych wersji przeglądarek. Nie gwarantują one ochrony przed pojawieniem się wirusów lub innych elementów, które mogą spowodować zmiany w systemie komputera, dokumentach lub plikach użytkownika.

 

Odnośniki

Wszystkie odnośniki do stron internetowych należących do innych podmiotów muszą przekierowywać do ich strony głównej. Stosowanie tzw. „linków głębokich”, dzielenie strony na ramki oraz wykorzystanie treści zawartych na stronie w jakikolwiek inny niedozwolony sposób przez podmioty do tego nieuprawnione jest wyraźnie zabronione.

 

Zwolnienia z odpowiedzialności

Treść strony internetowej związanej z działalnością firmy BeautyTheShop ma charakter ogólny i nie może być traktowana jako wystarczająca do oceny firmy przez użytkownika, który to powinien skontaktować się z firmą w celu jej weryfikacji. BeautyTheShop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wystąpić w rezultacie działań użytkownika lub innych podmiotów w oparciu o informacje uzyskane z portalu www.beautytheshop.com. BeautyTheShop nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika spowodowane wystąpieniem błędów lub przerw w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnych skutkujących wstrzymaniem, zawieszeniem lub przerwami w funkcjonowaniu portalu w trakcie jego korzystania.

 

Zawiadomienie o działaniach bezprawnych

Jeśli użytkownik portalu lub jakiejkolwiek innej strony internetowej zauważy, że załączone odnośniki przekierowują do stron z treściami lub usługami niezgodnymi z prawem, szkodliwymi, poniżającymi, zawierającymi przemoc, lub sprzecznymi z dobrymi obyczajami, może on wówczas skontaktować się z firmą BeautyTheShop, podając następujące informacje: dane osobowe osoby informującej (nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail), opis faktów stanowiących o nielegalnym lub niewłaściwym charakterze strony, do której następuje przekierowanie,  oraz oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i poprawne.

Zgodnie z z ustawą dot. usług na rzecz społeczeństwa informacyjnego, otrzymanie takich informacji przez BeautyTheShop na podstawie niniejszej klauzuli nie jest równoznaczne z rzeczywistym zapoznaniem się z działaniami i/lub treściami wskazanymi przez osobę informującą.

 

Dostępność towaru, ceny oraz charakterystyka produktów

Klient zobowiązany jest zapoznać się z ceną, cechami produktu oraz jego dostępnością przed dokonaniem zakupu.

Cena każdego produktu ma zastosowanie dla pojedynczej jednostki pomiarowej, zgodnie z informacją zawartą w nazwie produktu lub jego opisie.

 

Gwarancja handlowa

Dane publikowane w ramach niniejszego portalu są prawidłowe. Jednakże ze względu na dużą ilość produktów w ofercie mogą pojawić się błędy odnoszące się do cen, dostępności towaru, opisów lub fotografii. BeautyTheShop podejmuje wszelkie starania, aby taka sytuacja nie zaistniała. Dlatego też potwierdzenie dostępności towaru oraz cen stanowi warunek ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez BeautyTheShop Następuje to poprzez wysłanie wiadomości e-mail przez kierownika ds. sprzedaży sklepu i ma na celu potwierdzenie dostępności danego towaru i zgodności ceny w przypadku zamówienia złożonego przez użytkownika. W razie braku takiego potwierdzenia zamówienie nie zostanie złożone.

W przypadkach opisanych powyżej zwrot kosztów zostanie przeprowadzony wyłącznie przez firmę BeautyTheShop

Użytkownik lub klient akceptuje powyższe warunki i postanowienia.

 

Uwarunkowania prawne

Strony transakcji, BeautyTheShop oraz użytkownik podlegają prawu hiszpańskiemu na podstawie Art. 29 Ustawy 34/2002 oraz zgodnie z Art. 90.2 Królewskiego Dekretu Ustawodawczego 1/2007.